Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van jou te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

Privacy policy
Dit is de privacy policy van de websites van SWARCO en de met haar verbonden ondernemingen (hierna “SWARCO”). SWARCO is een besloten vennootschap onder Nederlands recht statutair gevestigd te Amersfoort op de Basicweg 16, 3821 BR Amersfoort (Nederland).
Bij het bezoeken van onze websites is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt. Omdat wij de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens erg belangrijk vinden, zorgen wij dat onze bedrijfsvoering volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
SWARCO is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
a. Om op uw verzoeken te antwoorden en u geïnformeerd te houden. Wij verwerken persoonsgegevens van u als u ons contactformulier invult en om meer informatie verzoekt over SWARCO, haar projecten of haar activiteiten. Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw taalvoorkeur en het project of de regio waarin u geïnteresseerd bent, verwerken.
Afhankelijk van het individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming, de uitvoering van een overeenkomst met u of op basis van uw verzoek om voorbereidende stappen te zetten vooraleer een overeenkomst te sluiten.

b. Om uw vragen te beantwoorden en info uit te wisselen
Als u ons vragen stelt per e-mail of telefoon, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken met als doel om deze vragen te beantwoorden. Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw vennootschap, uw functie, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met SWARCO en alle andere persoonsgegevens die relevant zijn voor het beantwoorden van uw vragen verwerken.

Afhankelijk van het individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om voorbereidende stappen te zetten vooraleer een overeenkomst te sluiten, de uitvoering van een reeds aangegane overeenkomst of op basis van het gerechtvaardigd belang van SWARCO om u te informeren over projecten en producten.

c. Voor het technisch en functioneel beheer van de websites
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze websites teneinde te verzekeren dat de website u een optimale gebruikservaring biedt.
Voor dit doel is het mogelijk dat wij persoonsgegevens zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt, de gebruikte browser, geografische data (bv. uw locatie), uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek, verwerken. We doen dit door het gebruik van cookies. Zie in dit verband onze cookie policy. Deze gegevens worden verwerkt op basis van SWARCO's gerechtvaardigd belang om haar websites te verbeteren en haar te beschermen tegen cyberaanvallen of ander onrechtmatige daden online.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uitvoeringsverplichtingen (bv. hosting website) of indien de wet of een (administratief)rechterlijk bevel ons hiertoe verplicht. In geval van uitvoeringsverplichtingen zal SWARCO overeenkomstig wet- en regelgeving zorgdragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker.

4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of wederrechtelijke vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt Swarco. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers. SWARCO zal daartoe al het mogelijk doen om de persoonsgegevens te beschermen, waarbij 100% (data)veiligheid niet bestaat. Het doel van de maatregelen is dan ook om risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen.

5. Hoelang worden uw persoonsgegevens voor voormelde doeleinden bewaard?
Zodra het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor het doel waartoe deze zijn verzameld, zullen deze worden vernietigd. Voor de doeleinden van technisch en functioneel beheer van de website zullen de gegevens niet langer dan 1 jaar na bezoek van de website bewaard worden, tenzij specifieke omstandigheden een langere bewaartermijn noodzaken.

6. Wat met links naar andere websites of sociale media?
Onze websites kunnen verwijzingen of koppelingen (bv. hyperlinks) naar andere websites bevatten. Daarnaast is het mogelijk dat u op sociale media naar SWARCO of SWARCO content verwijst. SWARCO is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites of sociale media. Noch de privacy policy, noch de cookie policy van SWARCO zijn hierop van toepassing.

7. Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?
U hebt steeds het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Swarco van u verwerkt, om uw persoonsgegevens te corrigeren of om u te verzetten tegen verwerking ervan voor direct marketing doeleinden (indien van toepassing). Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u steeds het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de legitimiteit van de verwerking die gebeurde voor de intrekking.
Verzoeken tot inzage in en correctie van persoonsgegevens, verzet tegen verwerkingen of intrekkingen van toestemming kan u sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected].

Vragen of opmerkingen over het SWARCO beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, kunnen naar hetzelfde e-mailadres gestuurd worden.
Voor klachten inzake ongeoorloofde verwerkingen kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag; contactformulier beschikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Deze privacy policy kan gewijzigd worden, bv. wanneer nieuwe functionaliteiten op de website andere verwerkingen noodzakelijk maken. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via deze privacy policy op onze website gepubliceerd.
Deze versie van de policy is van kracht sinds: 01-05-2018